سبد خرید کالا
را به شماره 09379309042پیامک نمایید


شماره موبایل یا نام کاربری
رمز عبور

ورود به حسابفروشگاه خرید تضمین بهترین خرید اینترنتی و تخفیف عالی

اعتباری
دائمی
دیتا
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
365روزه 50 گیگ1190000
365روزه 75 گیگ1590000
365روزه 100 گیگ1950000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
180روزه 35 گیگ899000
180روزه 55 گیگ1250000
180روزه 75 گیگ1500000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
90روزه 15 گیگ410000
90روزه 25 گیگ600000
90روزه 35 گیگ770000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
60روزه 12 گیگ390000
60روزه 20 گیگ550000
60روزه 30 گیگ680000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
30 روزه 300 مگابایت59000
30روزه 500 مگ69000
20 گیگ اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 2-7صبح80000
30 گیگ اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 2-7 صبح85000
30روزه 1 گیگ +1 گیگ هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر99000
15 گیگ اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 6-12 ظهر100000
30روزه 1 گیگ+ 2 گیگ ویژه ساعات افت مصرف (2 الی 7 صبح)105000
30روزه 1.5 گیگ +1 گیگ هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر119000
30 روزه 1.5 گیگ + 1000 دقیقه تماس صوتی درون شبکه +1 گیگ هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر125000
30 روزه 1.5 گیگ+ 3 گیگ ترافیک بومی146000
30روزه 2.5 گیگ +1 گیگ هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر149000
30روزه 3گیگ + 6 گیگ ویژه ساعات افت مصرف (2 الی 7 صبح)165000
30روزه 4گیگ179000
30 روزه 2.5 گیگ+ 5 گیگ ترافیک بومی191000
30روزه 5گیگ + 5 گیگ هدیه ساعات 6تا 12199000
30روزه7 گیگ +5 گیگ هدیه ساعات 2 تا 7 صبح239000
بسته 30 روزه 8 گیگ 265000
30 روزه 5 گیگ+ 10 گیگ ترافیک بومی279000
30روزه 10 گیگ +5 گیگ هدیه ساعات 2 تا 7 صبح289000
30روزه 20 گیگابایت+ 10 گیگابایت هدیه ساعات 3 تا 9 صبح 499000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
15 روزه 200 مگ44000
15روزه 700 مگ85000
15روزه 1.5 گیگ110000
15روزه 12 گیگ ویژه ساعات 6 تا 12 ظهر150000
15 روزه 3 گیگ175000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
7 روزه 3 گیگ-ویژه ساعت افت مصرف15000
7 روزه 100 مگ22000
7روزه 200 مگ41000
7روزه 500 مگ65000
7روزه 1 گیگ90000
7روزه 2 گیگ115000
7روزه 3 گیگ130000
7روزه 5 گیگ170000
7روزه 6 گیگ185000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
3روزه 300 مگ49000
3روزه 500 مگ59000
3روزه 1 گیگ79000
3روزه 3 گیگ119000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
1روزه 50 مگ13000
1روزه 100 مگ20000
1روزه 200 مگ30000
1روزه 300 مگ37000
1روزه 500 مگ47000
1روزه 1 گیگ60000
1روزه 1.5 گیگ70000
1روزه 2.5 گیگ89000
1روزه 3 گیگ95000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
365روزه 50 گیگ1190000
365روزه 75 گیگ1590000
365روزه 100 گیگ1950000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
180روزه 35 گیگ899000
180روزه 55 گیگ1250000
180روزه 75 گیگ1500000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
90روزه 15 گیگ410000
90روزه 25 گیگ600000
90روزه 35 گیگ770000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
60روزه 12 گیگ390000
60روزه 20 گیگ550000
60روزه 30 گیگ680000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
30 روزه 300 مگابایت59000
30روزه 500 مگ69000
20 گیگ اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 2-7صبح80000
30 گیگ اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 2-7 صبح85000
30روزه 1 گیگ +1 گیگ هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر99000
15 گیگ اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 6-12 ظهر100000
30روزه 1 گیگ+ 2 گیگ ویژه ساعات افت مصرف (2 الی 7 صبح)105000
30روزه 1.5 گیگ +1 گیگ هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر119000
30 روزه 1.5 گیگ + 1000 دقیقه تماس صوتی درون شبکه +1 گیگ هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر125000
30 روزه 1.5 گیگ+ 3 گیگ ترافیک بومی146000
30روزه 2.5 گیگ +1 گیگ هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر149000
30روزه 3گیگ + 6 گیگ ویژه ساعات افت مصرف (2 الی 7 صبح)165000
30روزه 4گیگ179000
30 روزه 2.5 گیگ+ 5 گیگ ترافیک بومی191000
30روزه 5گیگ + 5 گیگ هدیه ساعات 6تا 12199000
30روزه 7 گیگ +5 گیگ هدیه ساعات 2 تا 7 صبح239000
30روزه 8 گیگ265000
30 روزه 5 گیگ+ 10 گیگ ترافیک بومی279000
30روزه 10 گیگ +5 گیگ هدیه ساعات 2 تا 7 صبح289000
30روزه 20 گیگابایت+ 10 گیگابایت هدیه ساعات 3 تا 9 صبح499000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
15 روزه 200 مگ44000
15روزه 700 مگ85000
15روزه 1.5 گیگ110000
15روزه 12 گیگ ویژه ساعات 6 تا 12 ظهر150000
15 روزه 3 گیگ175000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
7 روزه 3 گیگ-ویژه ساعت افت مصرف15000
7 روزه 100 مگ22000
7روزه 200 مگ41000
7روزه 500 مگ65000
7روزه 1 گیگ90000
7روزه 2 گیگ115000
7روزه 3 گیگ130000
7روزه 5 گیگ170000
7روزه 6 گیگ185000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
3روزه 300 مگ49000
3روزه 500 مگ59000
3روزه 1 گیگ79000
3روزه 3 گیگ119000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
1روزه 50 مگ13000
1روزه 100 مگ20000
1روزه 200 مگ30000
1روزه 300 مگ37000
1روزه 500 مگ47000
1روزه 1 گیگ60000
1روزه 1.5 گیگ70000
1روزه 2.5 گیگ89000
1روزه 3 گیگ95000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
365روزه 50 گیگ1190000
365روزه 75 گیگ1590000
365روزه 100 گیگ1950000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
180روزه 35 گیگ899000
180روزه 55 گیگ1250000
180روزه 75 گیگ1500000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
90روزه 15 گیگ410000
90روزه 25 گیگ600000
90روزه 35 گیگ770000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
60روزه 12 گیگ390000
60روزه 20 گیگ550000
60روزه 30 گیگ680000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
30 روزه 300 مگابایت59000
30روزه 500 مگ69000
20 گیگ اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 2-7صبح80000
30 گیگ اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 2-7 صبح85000
30روزه 1 گیگ +1 گیگ هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر99000
15 گیگ اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 6-12 ظهر100000
30روزه 1 گیگ+ 2 گیگ ویژه ساعات افت مصرف (2 الی 7 صبح)105000
30روزه 1.5 گیگ +1 گیگ هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر119000
30 روزه 1.5 گیگ+ 3 گیگ ترافیک بومی146000
30روزه 2.5 گیگ +1 گیگ هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر149000
30روزه 3گیگ + 6 گیگ ویژه ساعات افت مصرف (2 الی 7 صبح)165000
30روزه 4گیگ179000
30 روزه 2.5 گیگ+ 5 گیگ ترافیک بومی191000
30روزه 5گیگ + 5 گیگ هدیه ساعات 6تا 12199000
30روزه7 گیگ +5 گیگ هدیه ساعات 2 تا 7 صبح239000
30روزه 8 گیگ265000
30 روزه 5 گیگ+ 10 گیگ ترافیک بومی279000
30روزه 10 گیگ +5 گیگ هدیه ساعات 2 تا 7 صبح289000
30روزه 20 گیگابایت+ 10 گیگابایت هدیه ساعات 3 تا 9 صبح 499000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
15 روزه 200 مگ44000
15روزه 12 گیگ ویژه ساعات 6 تا 12 ظهر50000
15روزه 700 مگ85000
15روزه 1.5 گیگ110000
15 روزه 3 گیگ150000
15 روزه 5 گیگ175000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
7 روزه 3 گیگ-ویژه ساعت افت مصرف15000
7 روزه 100 مگ22000
7روزه 200 مگ41000
7روزه 500 مگ65000
7روزه 1 گیگ90000
7روزه 2 گیگ115000
7روزه 3 گیگ130000
7روزه 5 گیگ170000
7روزه 6 گیگ185000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
3روزه 300 مگ49000
3روزه 500 مگ59000
3روزه 1 گیگ79000
3روزه 3 گیگ119000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
1روزه 50 مگ13000
1روزه 100 مگ20000
1روزه 200 مگ30000
1روزه 300 مگ37000
1روزه 500 مگ47000
1روزه 1 گیگ60000
1روزه 1.5 گیگ70000
1روزه 2.5 گیگ89000
1روزه 3 گیگ95000

راهنمای فروشگاه خرید

نمایش بیشتر پنهان نمودن

شارژ سیم‌کارت رایتل

خرید شارژ سیم‌کارت رایتل

چرا از فروشگاه خرید اینترنتی؟

Posted on by Sajjad Moradi - 2 comments

فروشگاه خرید با بروزرسانی مداوم و ساخت پیامرسان خرید سعی در ارتباط قوی بین تولید کننده و مصرف کننده دارد و نیز خرید با خرید کالا با کمترین قیمت و دریافت تخفیف بیشتر سعی در ارزان تمام شدن برای خریدار دارد و خرید حاشیه سود دریافتی خود را بسیار کاهش داده و فقط 1% - 0.5% سود از فروشنده دریافت می نمایید

فروشگاه خرید اینترنتی سعی در رضایت خرید و فروش و حمایت از تولید کننده داراست

فروشگاه حراجی آنلاینفروشگاه حراجی آنلاین

دانلود اپلیکیشن خرید